دانلود رمان به چشمات قسم

خلاصه:

دانلود رمان به چشمات قسم بین افراد ژینوس به چشم خورد که با ارایشی غلیظ کنار دفرت مدیریت ایستاده بود .بی توجه به او از کنا ش رد و وارد دفرت شد .ازصبح عصبی بود بادیدن ژینوس عصبی تر هم شد لعنتی گفت و به سمت  میز ریاست رفت بعد از گذ اشنت کیف روی میز و نشسنت پشت میز ریاستش به منشی زنگ زد و بی 

رمان های دیگر ما:

 

هیچ مکثی گفت: اون ژینوس رو رد کن بره

_چی بگم بهشون ؟ 

_من چه میدونم بگو بره رده کارش 

منشی از ترس چشم ارامی گفت و قطع کرد.پاکت سیگار را از کشو ی میزش در اورد و با فندک 

مارکش روشن کرد و پک محکمی به سیگار زد، با کمی مکث دود را بیرون داد سیگارش متام نشده بود 

که صدای ژینوس را شنید که بلند بلند میگفت:بیا بیرون ….بیا میخوام باهات حرف بزنم … 

دیگر برزخی شده بود با اخم سیگار را داخل جاسیگاری فشار داد و به سمت در رفت و در را با 

خشونت باز کرد و زل زد به ژینوس و به منشی گفت:اینجا چه خربه هان؟ ژینوس دستش را از دست 

منشی و حساب رس بیرون کشید و سینه به سینه اش ایستاد و گفت:چیشده ؟چرا اینقدر عصبی 

هان؟نکنه فک کردی می خوام ابروتو بربم نامرد؟ صدایش را کمی پایین اورد و گفت:ببین یا بهم تو 

شرکت کار میدی یا ابرو تو جولوی کار مندات می بر… 

جمله ی ژینوس متوجه نشده طمع خون را در دهانش حس کرد .با دست گوشه ی لبش را پاک کرد و 

گفت:جناب رییس خوب گوش کن 

پرید وسط حرفش و با عصبانیت بلند گفت:تو خوب گوش کن میری رد کارت و حتی اگه …حتی اگه 

کالتم اینجا افتاد منیای برداری .و با صدایی بلند تر گفت:فهمیدی؟ژینوس از ترس به خود میلرزید 

سرش را به سختی تکان داد که یعنی بله مفهوم است وبعد بدون مکث از رشکت خارج شد .همه 

منبع:یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید