دانلود رمان دوستی اجباری

خلاصه:

دانلود رمان دوستی اجباری صندلی تکیه داد و دست به سینه شد.  آفرین حالا شد.  کمی روی میز خم شد و با صدای آرومتری گفت:  باهام دوست میشی.یکه خورده و مبهوت بهش نگاه کردم، نمیدونستم چی کار کنم. گیج و گنگ بودم.ببین اگر فکر کردی من دست از سرت برمیدارم، کور خوندی. تنها راهت همینه. 

رمان های دیگر ما:

دانلود رمان عشق یه پسر هندی

 

و دوباره ترس هام بر من پیروز شدن وبا این فکر که بعد از مدتی ازمن خسته میشه

و خودش ولم می کنه، درخواست عرفان رو قبول کردم.

از زبان عرفان

به سمت خونه تخته گاز رفتم.وارد خونه شدم وسلام بلندی به بقیه دادم وبه سرعت رفتم

توی اتاقم.لباسام روبایه شلوار ورزشی خاکستری وتیشرت سفید عوض کردم.

میخواستم بخوابم اما فکر دریا ولم نکرد.حسی که بهش دارم مطمعنا عشق نیست.

من همیشه همه چی برام فراهم بوده وهرچی خواستم و به دست آوردم این دختر

از دست نیافتنیاست اما من به دستش میارم. توفکربودم که یهو در اتاقم باز شد

عارفه بود خواهر عزیز تر از جانم که بسیارمتین وبادقاربود.

عارفه:دادای امشب قراره برای شام بریم خونه ی آقای رفیعی گفتم برنامه نریزی.

عرفان:باشه عزیز دلم.

عارفه رفت ومن باخودم فکرکردم که فرصت خوبیه اینطوری دریا رو تحت فشار بزارم

نمیدونم چرا دوست دارم اذیتش کنم.شاید به خاطر اینه که تنها دختریه که منو ر

د کرده.البته منم زیاد ازش خوشم نمیاد منظورم اخلاقشه خیلی خشک و سردبرخورد میکنه.ولی خدایی خوشگله . 

از زبان دریا دنیا:دریا من امشب چی بپوشم دریا:مگه امشب چه خبره؟ 

دنیا:سلطانی اینا میان خونمون واسه شام ای وای من نمی دونم چطور باید

با این روبه رو بشم.ولی آخرش که چی من شرطشو قبول کردم. ساعت 4بود وعرفان اینا ساعت8میومدن

استرس ودلهره ای تمام وجودم وگرفته بود اگه جلوی بقیه سوتی بده چی؟سوتی بده چی؟

 

منبع: یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید