دانلود رمان عشق یه پسر هندی

دانلود رمان عشق یه پسر هندی داستان در مورد دختری هست که با وجود مخالفت های خانواده به هند سفر میکند و در انجا با پسر هندی اشنا می شود که این دو به هم علاقه مند می شود ولی در سر راه عشق انها دردسر هایی رخ می دهد ایا این دو به هم خواهند رسید یهو ایستاد و به سمتم برگشت. که من چون سرعتم زیاد بود نتونستم ترمز کنم و با کله رفتم توی

رمان های جذاب دیگر ما:

این جا و هر روز دنبالت میام تا
به عنوان دوست
قبولم کنی.
جیغ کوتاهی کشیدم.
-تو… تو… یه… بی شعوری.
خندید و راست ایستاد.
-خوت دانی دیگه.
پشتم رو بهش کردم و به سمت هتل راه افتادم. از پشت سر صدای پر از خنده اش رو شنیدم

خب پریا خانم جواب من چی شد؟ با من دوست می شی؟
چیزی نگفتم و به سرعت قدم هام افزودم. باز صداش رو شنیدم.
از در هتل ستتترم رو بیرون بردم و ستتترکی کشتتتیدم.

راهول اون اطراف دیده نمی شتتتد. نفس راحتی
کشیدم و از هتل

منبع:یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید